Social media philosophy blog
Friday October 19th 2018

Swedish research

Allt fler forskar om sociala medier, både internationellt och i Sverige. Vi försöker här samla den aktuella forskningen.

Forskar du om sociala medier? Maila siska.humlesjo@hb.se och berätta kort om din forskning, var du arbetar och dina kontaktuppgifter!

Mats Björkin
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Tina Askanius
Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

Theres Bellander
Instiutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

MEDEA
MEDEA Collaborative Media Initiative, Malmö högskola

Annika Bergström
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Arwid Lund
Doktorand, Institutionen för ABM vid Uppsala universitet

“Arbetslek” eller lek kontra arbete inom Wikipedias deltagarproduktion?
Avhandlingen fokuserar på svenska Wikipedia och självsynen bland dess deltagare. Syftet är att belysa tendenser och konflikter inom det nya produktionssättet (peer production). Centrala begrepp är lek, arbete, lönearbete, frivilligt utbyte, ömsesidigt utbyte och kommersiellt utbyte. Tänkta metoder är textanalys och intervjuer.
Blogg, Play on the commons

Anders Persson
Anders Persson, professor i sociologi vid Lunds universitet
Har studerat social interaktion i olika sammanhang och rapporterat resultat ibland annat artikeln ”Intimacy Among Strangers: On mobile telephone calls in public places”, in Journal of Mundane Behavior, vol. 2, nr. 3 (2001) och i boken Social kompetens. När individen, de andra och samhället möts (Studentlitteratur 2003) och gör nu en mindre studie av hur gränser mellan privat och offentligt konstrueras av dem som använder sociala medier. Den främsta inspirationskällan i nämnda texter är den kanadensisk-amerikanske sociologen Erving Goffman och inom kort publicerar jag en bok om hans sociologiska perspektiv där också sociala medier analyseras.

Läs mer på min personliga hemsida, där också länk till mina publikationer (många i fulltext) finns

Karin Helmersson Bergmark
Professor och prefekt, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Karin leder projektet MMORPG – samhällsproblem eller framtidsliv? (FAS 2008-). Projektet syftar till att ge en vid beskrivning och analys av datorspelande som social företeelse och aktivitet och fokuserar spelvärldens gigant; WoW (World of Warcraft) som har mer än 11 miljoner användare. Fyra specifika aspekter belyses särskilt: WoW som konkurrerande verklighet och som samhällsproblem; organisatoriska aspekter samt WoW i ett genusperspektiv.
Projektets hemsida

Marita Ljungqvist
Lektor i kinesiska, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Jag har arbetat med nätbaserad undervisning i flera år, de senaste åren i ett antal projekt som bl a har handlat om pod/screencasting och undervisning/lärande i virtuella världar. Tillsammans med Maria Hedberg på CED i Lund har jag nyligen lämnat in en projektplan för ett projekt som rör en universitetsgemensam personlig webbmiljö för lärande, undervisning och forskning.

Läs gärna mer om projektet Din personliga webbmiljö:
Blogg
Facebook
Twitter

Renita Sörensdotter
Centrum för genusstudier, Göteborgs universitet

Eva Kingsepp
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet

IRI (Institut för rättsinformatik)
Institut för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Institut för rättsinformatik (IRI) är ett fristående forskningsinstitut vid Juridiska fakulteten, SU. Vi forskar inom juridik och informationsteknik, inklusive området sociala medier.
Kontakt person: Pam Storr (forskningsamanuens)
Kontakt e-post: forskningsamanuens.iri[a]juridicum.su.se

Jörgen Skågeby
Jörgen Skågeby, FD
Forskarassistent, Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation (JMK), Stockholms universitet.

Jag jobbar som foass med inriktning på digitala kulturer, sociala medier och datormedierad kommunikation. Har i min forskning berört aspekter som hybridekonomier där marknadslogik och sociala värden blandas, spänningen mellan publikt och privat, sociala metadata, motivation och medierade kvalitativa metoder. Jag har även arbetat “mer kommersiellt” som medieanalytiker med fokus på sociala medier.

Extern hemsida/blog
Twitter

Mårten Schultz
Docent (civilrätt), jur. dr. (skadeståndsrätt), Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

Jag arbetar med ansvarsfrågor i olika former, nu även med ansvaret i sociala media. Jag är initiativtagare till Juridikbloggen.com – Sveriges största sociala medium för juridik med viss kantring åt akademisk juridik. Några ämnen som jag ägnat mig särskilt åt är integritetsskyddsfrågor och rättigheter.
www.juridikbloggen.com
www.martenschultz.wordpress.com

Sylvana Sofkova Hashemi
Universitetslektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för individ och samhälle, Avd. för utbildningsvetenskap och språk, Högskolan Väst.

Sylvanas forskning behandlar digitala skrivverktyg och web 2.0 som reflektionsverktyg och stöd för läs- och skrivutveckling och undervisning. Hon har studerat barn och ungdomars skrivaktiviteter och språkbruk i skolan och nya medier, samt utvecklat metoder för automatisk granskning av elevtext. Vidare studier behandlar kollektivt skrivande i blog, wiki och andra web 2.o skrivarenor med fokus på individuell vs. kollektiv författarskap, kommenteringens och versionshanteringens roll för skrivprocessen, etc.

Hemsida
Blogg

Erik J. Olsson
Filosofiska institutionen, Lunds universitet.

Vi får alltmer av vår information från olika sociala medier. Men hur uppkommer och sprids kunskap i ett social nätverk? Jag är intresserad av att titta på sådana frågor utifrån ett filosofiskt perspektiv. Inom ramen för vår forskning i Lund, där jag är professor i teoretisk filosofi, har vi utvecklat programvara för simulering av kommunikation i sociala nätverk. Programmet, som heter Laputa, gör att man kan utvärdera olika sociala praktiker och kommunikationsstrategier med avseende på hur tillförlitliga när det gäller att sprida sanningar. Det är fråga om en prototyp som vi arbetar vidare med.

Martin Berg, fil. dr i sociologi
Senior Researcher vid Good Old, Malmö (www.goodold.se), tjänstledig universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad.

Med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond arbetar jag med det treåriga forskningsprojektet “Nätgemenskapernas socialitet”. Projektet utförs inom ramen för RJs program “Flexit” och är förlagt till den strategiska webbyrån Good Old i Malmö. I övergripande termer fokuserar projektet på hur det kommer sig att människor väljer att engagera sig i sociala medier och hur innebörden av detta engagemang kan förstås. Sociala medier granskas från ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv för att på det sättet skapa en förståelse för den specifika socialitet som möjliggörs genom den här typen av kommunikation.

Forskning
Twitter

Ann Runfors
Docent, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Avd för etnologi. Stockholms universitet.

Staffan Björk
Avdelningschef för interaktionsdesigngruppen på Chalmers/Göteborgs universitet.

Lennarth Bernhardsson
Universitetsadjunkt i datavetenskap, Institutionen för ekonomi och IT, Avdelningen för medieproduktion vid Högskolan väst.

Blogg
Twitter

Sanna Wolk
Jur. dr, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag är forskare i juridik med särskilt inritning på upphovsrätt. Bl.a. forskar jag kring upphovsrättsliga aspekter vid användning av IT och Internet i undervisningen. Digitala läroplattformar, och nätverk som exempelvis Youtube och social medier som Twitter och FaceBook används av allt fler lärare och studenter.

Isto Huvila
Forskarassistent, Institutionen för ABM, Uppsala universitet

Sociala medier, virtuella världar, kunskapsorganisation, informationsservice, informationsarbete

Hemsida